top of page

ICNP

Nice Nurse
incp.png

Om ICNP

 

Det internationella sjuksköterskesamfundet ICN (International Council of Nurses) har utvecklat terminologin International Classification for Nursing Practice (ICNP) för att kunna beskriva omvårdnad på ett systematiskt sätt. ICNP tillhandahåller en uppsättning standardiserade termer som kan användas för att registrera observationer och insatser från sjuksköterskor över hela världen. Detta både kring utredning och behandling utifrån ett omvårdnadsperspektiv. ICNP tillhandahåller också ett ramverk för att kunna dela data om omvårdnad och för att kunna jämföra praxis mellan olika vårdmiljöer, såväl nationellt som internationellt.

 

Fördelar med användning av ICNP.

 

ICNP hjälper till att:

  • ge ett språk för att tänka och reflektera över, samt kommunicera kring omvårdnad

  • öka synlighet av, och höja kvaliteten på, omvårdnaden

  • stödja evidensbaserad praktik och bidra till ökad patientsäkerhet

  • säkerställa att kunskapsområdet omvårdnad är representerat i tillräcklig grad i multidisciplinära hälsoinformationssystem

  • skapa förutsättningar för att kunna hämta ut data från informationssystemen för en sekundär användning, exempelvis utvecklings- och kvalitetsarbete, resursfördelning eller kunskapsutveckling

  • ge sjuksköterskor informationsverktyg för bedömning av hälsotillstånd och förväntade resultat samt ordination av omvårdnad inom sjuksköterskans ansvarsområde omvårdnad

  • utveckla och förbättra praxis och stödja beslutsfattande genom nationella informationsstandarder

  • stödja grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor och deras praktik i olika miljöer

Utveckling av ICNP

ICNP är i dagsläget översatt till flera språk och finns tillgängliga via en browser på ICN (International Council of Nurses). I och med samarbetet med Snomed International, där Sverige är med som land, så har vi i Sverige tillgång till ICNP som ett särskilt språkurval i Snomed CT. Socialstyrelsen tillhandahåller Snomed CT till alla vårdgivare i landet, och där finns Språkurval ICNP svenska tillgängligt för alla vårdgivare.

 

Det finns totalt 16 ICN-ackrediterade forsknings- och utvecklingscentra för ICNP som på olika sätt arbetar med och bidrar till utvecklingen av ICNP som terminologi, men också till forskningsbaserad kunskap relaterad till ICNP. I Sverige har vi inget sådant centrum men det finns ett tydligt samarbete mellan Socialstyrelsen och Svensk sjuksköterskeförening kring utveckling och förvaltning av ICNP, nu som en del av Snomed CT. Ansvarsfördelningen är att ICN har kvar ansvaret för innehåll och utveckling av terminologin medan den internationella organisationen Snomed International har förvaltningsansvaret inom ramen för sitt arbete med Snomed CT. På motsvarande sätt fungerar det i Sverige att Svensk sjuksköterskeförening har ansvar för innehåll och utveckling av termerna för omvårdnad medan Socialstyrelsen har förvaltningsansvar av ICNP som del av Snomed CT.

bottom of page